Nagylózs Község honlapja

Égetés szabályai

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAI
( az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint)

225.§ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

Tűzmegelőzési feladatok
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-estületének 7/2005. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelete az avar és kerti hulladékok kezelése szakasza a következő főbb rendelkezéseket tartalmazza:

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges. Amennyiben a kerti hulladékot házi komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy a szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként kezelendő. A fás szárú növények nyesedékeinek égetése – kiszárított állapotban – e rendelet szabályainak betartásával engedélyezett.
A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken az avar és kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni az e rendeletben leírt szabályok betartásával.
A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar- és kerti hulladék vízbe szórása tilos!
A  kiszárított kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék, gumi, bútor).
Égetni csak saját telken, a szomszédos telken lévő épületektől min. 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül szabad. Égetni csak szélcsendes időben szabad, a keletkező hő és füst a környezetében lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem jelenthet veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben tartózkodókra, de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló helyiségekre sem. Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti. Közterületen égetni tilos!
A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A kerti hulladék égetése a tavaszi időszakban
március 1-től május 1-ig, hétfőtől szombatig végezhető  8-18 óráig.

Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos! A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól
e rendelet nem ad felmentést.


lakosság / fő
1027
terület / km²
19.25
irányítószám
9482
körzethívószám
99